Ne poti suna la 0756 28 46 58 si pe

Inchirieri auto - termeni si conditii

[+] 1. Conditii generale


Ma?ina v? este închiriat? în conformitate cu Termenii ?i Condi?iile din Contractul de Închiriere si fisa de predare primire a acestuia Ace?tia sunt tip?ri?i în Contractul de Închiriere, pe verso. Clien?ii sunt ruga?i s? citeasc? cu aten?ie contractul ?i s? confirme c? sunt de acord cu ceea ce se stipuleaz? în el, prin semnarea acestuia. Clien?ii trebuie s? îndeplineasc? toate cerin?ele cerute, inclusiv vârst?, form? de plat?, permisul de conducere (cu minim un an de experien??) ?i un act de identitate valid (buletin sau pa?aport, românesc sau str?in). Contractul poate fi descarcat si de aici si cele mai frecvente intrebari le gasiti aici.


[+] 2. Ce includ preturile?


Toate pre?urile afi?ate includ kilometrii nelimita?i, RCA, rovigneta ?i tax? de drum, TVA, taxa de livrare ?i predare în ora?ele men?ionate în cursul orelor de program, ma?in? la schimb în caz de defec?iune, anvelope de iarn? în sezonul rece, CASCO cu CDW.


[+] 3. Varsta clientului


Vârsta minima cerut? este de 21 ani. Clientul trebuie s? de?in? un permis de conducere valid, cu cel pu?in un an vechime. Oricare alt ?ofer adi?ional trebuie s? îndeplineasc? condi?ia de vârst? minim? cerut? ?i experien??. V? rug?m s? ne anun?a?i în avans dac? dori?i ca o alt? persoan? s? poat? conduce ma?ina (deoarece trebuie s? întocmim asigurarea adi?ional? pentru al doilea ?ofer).


[+] 4. Rezervarile


Rezerv?rile vor fi confirmate pe grupe de ma?ini. Toate fotografiile sunt cu titlu de prezentare. În anumite cazuri datorit? situa?iilor excep?ionale (furturi, defec?iuni tehnice, prelungiri, accidente, daune, furturi, intarzaieri) ca ?i orice alt? agen?ie de profil ne rezerv?m dreptul de a oferi clientului o ma?in? dintr-o grup? identic? sau superioar?, dar la pre?ul confirmat ini?ial, deci pre?ul pentru client va r?mâne acela?i. V? rug?m s? nota?i c? nu putem ?i nu garant?m culoarea, motorizarea si transmisia autoturismului.


[+] 5. Conduita clientului


În cazul în care clientul adreseaz? agen?ilor de vânz?ri sau de livr?ri injurii, îi trateaz? ironic, cu lips? de respect sau cu un limbaj si/sau atitudine necorespunzatare, ne rezerv?m dreptul de a anula în orice moment o rezervare indiferent de stadiul ei, cu returnarea integral? a avansului. Pentru noi fiecare client este deosebit de important ?i ne dorim un mediu de afaceri onest, corect ?i transparent.


[+] 6. Disponibilitatea masinii


Ma?inile sunt disponibile în ora?ele men?ionate în subsolul siteului, dar ?i în alte ora?e, la cerere. Livrarea ma?inii la adresa specificat? de dvs. este gratuit? în ora?ele cu sedii, iar dac? se dore?te returnarea ma?inii într-un alt ora? se va percepe o taxa de dislocare stabilit? în func?ie de loca?ie. În anumite cazuri sau perioade, în func?ie de disponibilitatea flotei pe ora?ul respectiv este posibil ca o ma?in? s? nu fie liber?, motiv pentru care v? sf?tuim s? v? face?i rezervarea cât mai din timp pentru a bloca ma?ina respectiv? pentru d-voastr?.

In cazul in care din diverse motive (dauna, accident, furt, intarzaiere, defectiune) masina nu poate fi oferita, agentia de inchirieri isi rezerva dreptul de a propune un alt autoturism sau de a anula solicitarea. Daca acest autoturism furnizat este refuzat de catre client la livrare, avansul va fi returnat.


[+] 7. Efectuarea platii


Compania noastr? accept? urm?toarele c?r?i de credit, debit sau bancomat: Visa, Maestro ?i Mastercard/Eurocard. Pute?i opta ?i pentru plata cash care poate fi f?cut? în una dintre urm?toarele monede: Euro, USD sau RON. În momentul confirm?rii rezerv?ri se va achita un avans între 20-50 euro în func?ie de valoarea comenzii, avans care se scade din suma total? de plat? la livrarea ma?inii. Chitan?a se emite pe loc dup? plat?. Avansul poate fi pl?tit pe siteul b?ncii, cu cardul, sau prin transfer bancar. Clientul pl?te?te integral, la semnarea Contractului, închirierea (ma?inii ?i a obiectelor op?ionale), asigur?rile obligatorii ?i op?ionale ?i eventualele taxe suplimentare. Daca la data incasarii avansului masina NU mai este libera, avansul se va returna.


[+] 8. Politica de utilizare


Carburantul nu este inclus în pre? iar amenzile rutiere cad în sarcina clientului. Ma?ina va este livrat? curat? ?i cu plinul f?cut ?i trebuie returnat? în acelea?i condi?ii, f?r? accesorii sau carburant lips?.


[+] 9. Garantia


Oferim ?i serviciul de închirieri auto f?r? garan?ie la urm?toarele pre?uri: 25€ per închiriere (aten?ie nu per zi ci per total închiriere) pentru clien?ii care revin la noi, ?i 50€ per închiriere pentru clien?ii care închiriaz? pentru prima dat? o ma?in?. De asemenea ave?i ?i op?iunea de a închiria cu garan?ie returnabila (blocabil? pe card pe durata închirierii sau cash) dup? cum urmeaz?: 150€ pentru clasa mic? ?i berlin?, 250€ pentru clasa premium, 350€ pentru clasa SUV.


[+] 10. Operatiuni in afara orelor de program


Nu percepem tax? suplimentar? pentru livrarea / returnarea ma?inii la o adres? aflat? între limitele punctelor de operare, în cursul orelor de program. Livrarea / returnarea ma?inii într-un alt ora? decât ora?ul de ridicare, se taxeaz?, în func?ie de distan?a dintre ora?e. Se va percepe o taxa unic? de 10 € pentru preluare / predare în intervalul orar 07:00-09:00 & 18:00-?“22:00 ?i o taxa unic? de 15 € pentru intervalul orar 22:00-07:00. In anumite cazuri aceste taxe pot fi ZERO - cand nu apar in nota de comanda.


[+] 11. Asigurari


Autoturismele sunt asigurate cu RCA ?i CASCO cu CDW. Conform Articolului 7 pute?i achizi?iona ?i pachetul SCDW - r?spundere ZERO sau asigurare f?r? fran?iz?. Asigurarea SCDW nu acoper? cazurile nedeclarate la poli?ie, ?i i se pot aplica excluderi suplimentare (?ofer sub influen?a b?uturilor alcoolice, daune la interior / lichide v?rsate, daune cauzate de ignoran?a ?oferului precum mersul pe jant?, folosirea de benzin? în loc de motorin? sau invers). Asigurarea în caz de accident ?i Asigurarea împotriv? furtului sunt valabile doar în România. Va rug?m s? re?ine?i c? în nefericitul caz al unui accident trebuie anun?at? imediat cea mai apropiat? Circa de Poli?ie ?i întocmit un proces verbal sau un formular de Constatare Amiabila (model). F?r? acest proces verbal ve?i fi responsabili de costurile de repara?ii ale autovehiculului. Asigur?rile nu acoper? responsabilitatea clientului pentru daunele produse autovehiculelor companiei în urm?toarele situa?ii: pagube produse în interiorul sau dedesubtul ma?inii, ac?iuni voite de distrugere sau neglijen??, conducerea sub influen?a alcoolului sau drogurilor sau conducerea ma?inii de c?tre o persoan? neautorizata.


[+] 12. Trecerea frontierelor


Nu este permisa trecerea frontierelor cu autovehiculele companiei decat in cazul in care se achizitioneaza separat o extindere de polita internationala.


[+] 13. Defectiuni


In cazul unor probleme la autovehiculul inchiriat, noi va vom inlocui autoturismul.


[+] 14. Anulari si avansuri


Anularea rezervarii la cererea clientului (unilateral) sau neprezentarea la livrarea masinii, duce la pierderea avansului achitat.


inchirieri auto harta nationala

 

Alte Masini